Program NF15 oraz NF 40 NFOŚiGW - zestawienie najważniejszych informacji odnośnie programu dopłat do kredytu:

 

Wysokość dopłat jest uzależniona od uzyskanego wskaźnika rocznego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco) oraz od spełnienia innych wymagań dotyczących m.in.: sprawności instalacji grzewczej i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Dla domów jednorodzinnych kwota dofinansowania wynosi:

 • Energooszczędny NF40 - EUco 40 kWh/m2a - dotacja 30 000 zł brutto
 • Pasywny NF15 - EUco kWh/m2a - dotacja 50 000 zł brutto

 

Warunki dofinansowania:

 • Dotacji udzielają banki wskazane przez NFOŚiGW;
 • Kwota kredytu musi być wyższa od kwoty wnioskowanej dotacji;
 • Budowa domu musi być zakończona w terminie 3 lat od dnia podpisania umowy kredytowej;
 • Wypłata dotacji następuje po potwierdzeniu osiągnięcia standardu energetycznego, po realizacji obiektu;
 • Od otrzymanej dotacji należy odprowadzić podatek dochodowy.

 

Zgodność projektu domu z wytycznymi NFOŚiGW:

 • Projekt budowlany musi spełnić wymogi NFOŚiGW;
 • Sprawdzanie zgodności następuje na koszt inwestora przez wskazanego weryfikatora, który sprawdzi zgodność projektu z wymogami NFOŚiGW.

 

Zgodność wybudowanego domu z wymogami NFOŚiGW:

 • Ocenę zrealizowanego budynku przeprowadza inny weryfikator niż ten, który weryfikował projekt;
 • Do oceny spełnienia przez budynek wymogów NFOŚiGW należy przedstawić następujące dokumenty:
  • projekt budowlany,
  • branżowe projekty wykonawcze,
  • oświadczenia kierownika budowy, które stwierdza wykonanie prac zgodnie z wymogami NFOŚiGW,
  • aprobaty techniczne dla wbudowanych materiałów m.in.: termoizolacyjnych, okien i drzwi,
  • certyfikat centrali wentylacyjnej i urządzeń grzewczych,
  • świadectwa charakterystyki energetycznej budynku,
  • dokumentację fotograficzna istotnych etapów budowy;
 • W stanie surowym zamkniętym przeprowadzany jest test szczelności w obecności weryfikatora;
 • Po otrzymaniu kompletu dokumentów, weryfikator dokonuje ponownego obliczenia wielkości zapotrzebowania na energię cieplną budynku;
 • NFOŚiGW zastrzega sobie prawo do wyrywkowych badań termowizyjnych w okresie trwałości przedsięwzięcia

Uwaga: W przypadku nie osiągnięcia zakładanego standardu NF15 dotacja może być obniżona do poziomu przewidzianego dla standardu NF40. W przypadku nie osiągnięcia zakładanego standardu NF40, dotacja nie zostanie udzielona.

 

Co należy wziąć pod uwagę, decydując się na budowę domu z dopłata NFOŚiGW:

 • Dotacja przekazywana jest dopiero po zakończeniu budowy i ostatecznej weryfikacji gotowej inwestycji, dlatego konieczne jest skrupulatne przechowywanie dokumentacji m.in.: certyfikatów i aprobat technicznych.,
 • Budowa domu energooszczędnego NF40 lub pasywnego NF15 zwiększa koszty inwestycyjne;
 • Opracowanie projektu oraz weryfikacja będzie dodatkowym wydatkiem;
 • Pamiętaj, dzięki dotacji możemy zyskać dom o lepszym komforcie cieplnym!

 

Szczegóły programu: http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/doplaty-do--kredytow-na-domy-energooszczedne