KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIRACH

lokalizacja: WIRY, KOMORNIKI
faza projektu: KONKURSOWY
powierzchnia użytkowa: 258 M2 
inwestor: PRYWATNY

1.      Przyjęte rozwiązania architektoniczno-urbanistyczne Istniejący budynek szkoły posiada charakterystyczną formę złożoną z promieniście ułożonych segmentów, połączonych ze sobą za pomocą łączników. Głównym założeniem projektu była rozbudowa istniejącego budynku z poszanowaniem istniejącego układu i zachowaniem pierwotnego charakteru istniejącej zabudowy. Ze względu na znaczną potrzebę powiększenia kubaturowego budynku, istniejące obiekty nadbudowano nie tylko zachowując istniejący układu, ale także powielając go w dwóch kolejnych segmentach. W celu wizualnego oddzielenie pierwotnej części szkoły od nowoprojektowanej zachowano w istniejącym budynku podział okien oraz materiał zewnętrzny na elewacji. Nadbudowane i dobudowane części posiadają okładzinę drewnianą i okna o innych proporcjach.  Nie ingerowano w kubaturę i architekturę obiektu frontowego. Stojący obok budynku frontowego, projektowany budynek hali sportowi ma oddawać pierwszeństwo budynkowi frontowemu. Stąd decyzja o odsunięciu hali i zetknięciu się z budynkiem frontowym za pomocą szklanego łącznika. Wyższa cześć  hali nie przekracza wysokością budynku frontowego. W wewnętrznym dziedzińcu szkoły zlokalizowano wielofunkcyjne boisko z bieżnią oraz placem do skoku w dal. Taka lokalizacja umożliwia korzystanie z boiska przez uczniów wszystkich grup wiekowych. Obok dziedzińca blisko części przeinaczonej dla uczniów klas Iv- VIII zlokalizowany skatepark.   2.      Obsługa komunikacyjna szkoły Na teren szkoły prowadzą: dwa zjazdy z ul. Szreniawskiej, w tym jeden ogólnodostępny oraz jeden technologiczny oraz jeden zjazd ogólnodostępny od ulicy Nadrzecznej.  Zjazd technologiczny służy jako droga dojazdowa dla firmy cateringowej i została w wyodrębniona z układu komunikacyjnego w celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przebywającym na terenie placówki. Droga ta służy również za dojazd do miejsca składowanie odpadów. Bezpośrednio przy obu zjazdach ogólnodostępnych znajdują się parkingi samochodowe, odpowiednio na 32 i 34 miejsca postojowe. Przy sali gimnastycznej przewidziano wiatę na rowery. Zatoczka autobusowa zlokalizowana przy ul. Nadrzecznej, w bezpośrednio przy parkingu. Zjazd z ul. Szreniawskiej łączy się za pomocą ciągu pieszego ze zjazdem z ul. Nadrzecznej i może służyć jako przejazdowa droga pożarowa oraz dojazd dla karetek.   3.      Program funkcjonalno - użytkowy W zaprojektowanym układzie zaproponowano podział budynku na strefy z uwzględnieniem poszczególnych grup wiekowych, w celu odseparowania uczniów. Oddział przedszkolny zlokalizowano najbliżej wjazdu od strony ul. Nadrzecznej. Tam tez przed wejściem  znajduje się plac zabaw dla dzieci. W kolejnym segmencie zlokalizowana sale dydaktyczne dla dzieci wczesnoszkolnych, w klasach I-III. Kolejny segment stanowi część centralna, gdzie zlokalizowano  takie pomieszczenia jak: biblioteka, pokój  nauczycielski, gabinet pedagoga, logopedy oraz psychologa; do których każdy uczeń nie zależnie od wieku powinien mieć zapewniony swobodny dostęp. W bibliotece przewidziano 5 stanowisk komputerowych oraz czytelnie. Tutaj także zlokalizowano windę. W parterze tego segmentu umiejscowiono świetlice oraz szatnie dla dzieci klas I-III, z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz.  Kolejny segment to sale dydaktyczne dla klas IV- VIII wraz ze świetlicą oraz szatniami. Przy każdej z trzech świetlicy przewidziano ogródek z bezpośrednim wyjściem na dwór. W budynku frontowym umieszczono na piętrze pomieszczenie dyrekcji. Na  parterze znajdują się pomieszczenia pracownicze oraz pomieszczenia techniczne. Pomieszczenie dla woźnego posiada bezpośrednie wyjście na zewnątrz. Od strony sali gimnastycznej zlokalizowano pracownie oraz sale spotkań, przynależne funkcjonalnie już do hali sportowej. Na styku między budynkiem szkoły a salą zlokalizowano gabinet pielęgniarki. Sala gimnastyczne ma zapewnione niezależny dostęp z zewnętrz poza godzinami funkcjonowania szkoły. Drzwi zostały umieszczone od ul Szreniawskiej w łączniku. W łączniku zlokalizowano również zaplecze sanitarne dostępne z  zewnątrz dla użytkowników terenów zielonych. Obok zlokalizowano zaplecze na sprzęt sportowy, również dostępne z zewnątrz. Zaplecze na sprzęt sportowy posiada także bezpośredni dostęp do Sali sportowej.   W budynku frontowym umieszczono drzwi umożliwiające zamkniecie wejście na teren szkoły w sytuacji gdy czynna jest sala. Bezpośrednio przy wejściu na sali znajduje się pokój nauczycielski oraz szatnia dla trenerów. W dalszej części znajdują się cztery zespoły szatniowo-sanitarne, za którymi umieszczono mniejsze poszczególne sale ćwiczeń. Zaplecze kuchenne i stołówkę umiejscowiono na piętrze, w tej samej części co oddział przedszkolny.       4.      Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowaCzęści nadbudowywane Ze względu na lekkość konstrukcji oraz szybkość montażu zdecydowano się na rozwiązania konstrukcyjne firmy Steico. Po demontażu konstrukcji drewnianej, na wykonanie ścian i stropów potrzebny jest tydzień. W przypadku konstrukcji szkieletowej, nie ma konieczności zachowania przerw technologicznych. Elementy konstrukcyjne ścian i stropów stanowią belki dwuteowe, wypełnione izolacja Steico Flex, przyjeżdżają na budowę w postaci gotowych elementów na budową. Ściany i stropy Steico posiadają odpowiednie certyfikaty spełniające wymagania przepisów pożarowych oraz akustyki pomieszczeń. Na części dobudowanej okładzina drewniana, elewacja budynku istniejącego – tynk w kolorze białym.  Hala sportowa Budynek w technologii tradycyjnej, murowany  ze słupami  żelbetowymi oraz konstrukcja z drewna klejonego w przestrzeni hali sportowej. Strop nad niższa częścią monolityczny żelbetowy. Elewacja części niższej budynku tynkowana w kolorze białym, cześć wyższa w okładzinie z drewna klejonego.